V souladu s článkem 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás tímto informujeme, že webové stránky einavts.com je ve vlastnictví společnosti Grup Eina Digital S.L., s číslem DPH B17789215, společnost registrovaná v Registro Mercantil de Girona, Tomo 2077, Folio 178, Hoja GI-24761 Inscripción 1 s bydlištěm na adrese c. Itàlia 48, Nau 3 – 17600 Figueres (Girona), España.

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nám poslat e-mail na následující adresu kontaktní formulář.

Použitelnost

Tyto podmínky používání upravují přístup na webové stránky a jejich používání. Grup Eina Digital S.L. zpřístupňuje uživatelům internetu. Za uživatele se považuje osoba, která přistupuje k webovým stránkám, prohlíží si je, používá je nebo se účastní jejich služeb a činností.

Přístupem na webové stránky a jejich prohlížením uživatel přijímá tyto podmínky používání v plném rozsahu. V případě nesouhlasu s podmínkami byste se měli zdržet používání webových stránek..

Webové stránky a produkty a služby nabízené Grup Eina Digital S.L. jsou určeny pro plnoleté osoby s dostatečnou způsobilostí k právním úkonům, aby byly vázány těmito Podmínkami používání. Je možné, že využívání určitých služeb nebo sjednávání určitého zboží či služeb může podléhat zvláštním doplňkovým podmínkám, které budou vyžadovat výslovný souhlas a které budou mít ve všech případech přednost před těmito obecnými podmínkami..

Přístup na webové stránky

Přístup uživatelů na webové stránky je bezplatný a neomezený.

Přístup do soukromé zóny a přístup k vyhledávání technických informací uživatelem však vyžaduje uživatelské jméno a heslo, které je vygenerováno po registraci uživatele na platformě.

Registraci na platformě provádí Grup Eina Digital S.L..

Obsah a použití

Uživatel je povinen navštěvovat webové stránky zodpovědně a v souladu s platnou legislativou, dobrou vírou, těmito podmínkami a respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví, která vlastní Grup Eina Digital S.L. nebo jiné fyzické či právnické osoby.

Použití jakéhokoli obsahu webových stránek k účelům, které jsou nebo by mohly být nezákonné, je přísně zakázáno, stejně jako provádění jakýchkoli činností, které způsobují nebo by mohly způsobit škody nebo změny jakéhokoli druhu, k nimž nebyl dán souhlas Grup Eina Digital S.L., na webové stránky nebo jejich obsah.

Vlastník webových stránek se neztotožňuje s názory, které na nich vyjadřují jeho spolupracovníci. Společnost si vyhrazuje právo provádět na svých webových stránkách neohlášené změny, které považuje za vhodné, a může měnit, odstraňovat nebo přidávat obsah a služby poskytované prostřednictvím těchto stránek, jakož i způsob jejich prezentace nebo umístění na svých serverech.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Práva duševního vlastnictví k obsahu webových stránek vlastní Grup Eina Digital S.L. a proto je zakázáno jejich rozmnožování, šíření, veřejné sdělování, přetváření nebo jakákoli jiná činnost prováděná s obsahem těchto webových stránek, a to i v případě, že jsou zdroje citovány, s výjimkou předchozího výslovného a písemného souhlasu Grup Eina Digital S.L.. Všechny obchodní názvy, ochranné známky nebo rozlišovací znaky jakéhokoli druhu obsažené na webových stránkách společnosti jsou majetkem jejich vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Grup Eina Digital S.L. neuděluje žádnou licenci ani oprávnění k jakémukoli druhu užívání svých práv duševního a průmyslového vlastnictví nebo jakéhokoli jiného majetku či práva souvisejícího s webovými stránkami a v žádném případě nelze chápat, že přístup a prohlížení stránek uživateli znamená zřeknutí se, převod, licenci nebo úplný či částečný převod uvedených práv Grup Eina Digital S.L..

Jakékoli použití takového obsahu, které nebylo předem povoleno Grup Eina Digital S.L. se považuje za závažné porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví a zakládá zákonem stanovenou odpovědnost. Grup Eina Digital S.L., si vyhrazuje právo podniknout proti uživateli příslušné soudní i mimosoudní kroky.

Odpovědnost a záruky

Grup Eina Digital S.L. prohlašuje, že přijala nezbytná opatření, která v rámci jejích možností a stavu techniky umožňují správné fungování jejích webových stránek, jakož i absenci virů a škodlivých komponent. Nicméně, Grup Eina Digital S.L. nemůže nést odpovědnost za následující situace, které jsou uvedeny, ale neomezují se na:

  • Kontinuita a dostupnost obsahu.
  • Absence chyb v uvedeném obsahu nebo oprava případných závad.
  • Nepřítomnost virů a/nebo jiných škodlivých komponent.
  • Škoda nebo újma způsobená osobou, která naruší bezpečnostní systémy společnosti Grup Eina Digital S.L..
  • Použití obsahu, který mohou uživatelé na webových stránkách využívat. V důsledku toho, Grup Eina Digital S.L., nezaručuje, že případné používání obsahu webových stránek uživateli je v souladu s tímto právním upozorněním, ani že používání webových stránek je prováděno s náležitou péčí.
  • Používání webových stránek nezletilými osobami nebo zasílání jejich osobních údajů bez souhlasu jejich zákonných zástupců, přičemž zákonní zástupci jsou odpovědní za jejich používání internetu.
  • Obsah, ke kterému má uživatel přístup prostřednictvím neautorizovaných odkazů nebo obsah vložený uživateli prostřednictvím komentářů nebo podobných nástrojů.
  • Nesprávné zadání údajů uživatelem nebo třetí stranou.

Grup Eina Digital S.L. může bez předchozího upozornění dočasně pozastavit přístup na webové stránky z důvodu údržby, oprav, aktualizace nebo vylepšení. Pokud to však okolnosti dovolují, Grup Eina Digital S.L. dostatečně upozornit uživatele na datum, kdy má být obsah pozastaven.

V souladu s články 11 a 16 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronického obchodu (LSSICE), Grup Eina Digital S.L., se zavazuje odstranit nebo případně zablokovat jakýkoli obsah, který by mohl ovlivnit nebo být v rozporu s platnými právními předpisy, právy třetích stran nebo veřejnou morálkou a pořádkem.

Odkazy (links)

Grup Eina Digital S.L. nepřebírá odpovědnost za obsah odkazu na webové stránky třetí strany, ani nezaručuje jejich spolehlivost, přesnost, úplnost, pravdivost, platnost a technickou dostupnost.

V případě, že jsou na jiných webových stránkách zřízeny odkazy na webové stránky Grup Eina Digital S.L. nelze vykládat jako Grup Eina Digital S.L. neschválil odkaz nebo obsah webové stránky obsahující odkaz, ani nesmí být na odkazované stránce nevhodný, hanlivý, nezákonný, obscénní nebo nedovolený obsah nebo jiný obsah, který je v rozporu s platnými právními předpisy.

Grup Eina Digital S.L. si vyhrazuje právo kontaktovat vlastníka webových stránek, na které je odkaz umístěn, pokud se domnívá, že nejsou dodržovány předpisy, a podniknout příslušné soudní a mimosoudní kroky.

Úprava těchto podmínek a doby trvání

Grup Eina Digital S.L. může kdykoli změnit zde stanovené podmínky, které jsou zde řádně zveřejněny. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich provedení, dnem 08/02/2021, dokud nebudou změněny řádně zveřejněnými.