V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), a článků 6 a 11 organického zákona 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv (dále jen "LOPDGDD"), který upravuje právo na informace při shromažďování údajů, vás informujeme o následujícím:

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek je:

 • Zodpovědný: Grup Eina Digital S.L.
 • CIF: B17789215
 • Adresa: c. Itàlia 48, Nau 3 – 17600 Figueres (Girona), España
 • Webová doména: einavts.com

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nám poslat e-mail na následující adresu kontaktní formulář.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které můžeme shromažďovat, jsou následující:

 • Jméno a příjmení.
 • Telefonní číslo.
 • E-mailová adresa.
 • Uživatelské jméno a heslo.
 • Jakékoli další informace nebo údaje, které se s námi rozhodnete sdílet.

K čemu vaše údaje zpracováváme?

Grup Eina Digital S.L. může zpracovávat osobní údaje registrovaných uživatelů za účelem:

 • Kontaktovat uživatele, kteří o to požádají prostřednictvím webového formuláře.
 • Správa přístupu registrovaných uživatelů do soukromé oblasti.
 • Zasílání obchodních sdělení, technických bulletinů nebo zpravodajů.

Proč data používáme?

Zpracování údajů registrovaných uživatelů je založeno na následujícím právním základě:

 • Uzavření smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) RGPD): údaje registrovaného uživatele (uživatelské jméno a heslo) jsou zpracovávány na základě smlouvy o poskytování služeb.
 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR): pro kontaktování, pokud o to uživatel požádá prostřednictvím webového formuláře, a pro použití některých souborů cookie.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Zpracování údajů pro popsané účely bude probíhat po dobu nezbytnou pro splnění účelu jejich shromažďování, jakož i pro splnění právních povinností vyplývajících ze zpracování údajů. Aniž je dotčeno zachování nezbytné pro formulaci, uplatnění nebo obhajobu případných nároků a/nebo kdykoli to povolují platné právní předpisy.

Grup Eina Digital S.L. se zavazuje ukončit zpracování osobních údajů po uplynutí doby uchovávání a řádně je zablokovat v našich databázích.

Sdílíme vaše údaje s třetími stranami?

Obecně, Grup Eina Digital S.L. nepředává osobní údaje třetím stranám, s výjimkou situací, kdy je to vyžadováno zákonem nebo kdy je služba zadána externě pro běžný provoz společnosti a/nebo webových stránek.

Dodavatelé, které využíváme pro provoz webových stránek, jsou:

 • Použitý poskytovatel hostingu je Amazon Web Services (AWS), nacházející se v EU (Irsko).
 • Poskytovatelem služby zasílání obchodních e-mailů, technických bulletinů nebo zpravodajů je Acrelia nebo Mailchimp.
 • Grup Eina Digital S.L., vlastník webové domény.

Grup Eina Digital S.L. usiluje o zajištění bezpečnosti osobních údajů při jejich odesílání mimo společnost a zajišťuje, aby poskytovatelé služeb třetích stran dodržovali důvěrnost a měli zavedena vhodná opatření na ochranu osobních údajů. Tyto třetí strany jsou povinny zajistit, aby s informacemi bylo nakládáno v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Kromě toho může být v některých případech zákonem vyžadováno, aby byly osobní údaje poskytnuty veřejným orgánům nebo jiným stranám, ale pouze v rozsahu nezbytném pro splnění těchto zákonných povinností.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Svá sdělení můžete adresovat a uplatnit svá práva zasláním e-mailu na následující adresu kontaktní formulář.

Máte následující práva:

 • Právo na přístup: můžete požádat o informace o osobních údajích, které o vás máme.
 • Právo na opravu: můžete oznámit jakoukoli změnu svých osobních údajů.
 • Právo na výmaz a právo být zapomenut: můžete požádat o vymazání svých osobních údajů po jejich zablokování.
 • Právo na omezení zpracování: zahrnuje omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo vznést námitku: můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů vznesením námitky proti dalšímu zpracování.

V některých případech může být vaše žádost zamítnuta, pokud požadujete vymazání údajů nezbytných pro splnění zákonných povinností nebo pokud neprokážete svou totožnost.

Kromě toho můžete v případě stížnosti na zpracování svých údajů podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaká bezpečnostní opatření používáme k ochraně vašich osobních údajů?

Grup Eina Digital S.L. přijala zákonem požadovanou úroveň zabezpečení ochrany osobních údajů a snaží se zavést takové další technické prostředky nebo opatření, které jsou v jejím dosahu, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži poskytnutých osobních údajů.

Používáme sociální média?

Grup Eina Digital S.L. má profil na Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn. A uznává, že je spoluodpovědná za zpracování údajů svých uživatelů, sledujících nebo osob, které prostřednictvím těchto sítí komentují, ačkoli je zproštěna jakékoli odpovědnosti vyplývající z komentářů uživatelů a sledujících na jejích sociálních sítích.

Spoluzodpovědnost Grup Eina Digital S.L. je omezena odpovědností každé z výše uvedených sociálních sítí, které prostřednictvím svých příslušných zásad ochrany osobních údajů stanoví účely a základy zpracování osobních údajů.

Lze zásady ochrany osobních údajů změnit?

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány ke dni 08/02/2021. Doporučujeme pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů.