Zgodnie z postanowieniami artykułów. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR"), oraz art. 6 i 11 ustawy organicznej 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (dalej "LOPDGDD"), która reguluje prawo do informacji w zakresie gromadzenia danych, informujemy Państwa o następującej kwestii:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest:

 • Odpowiedzialny: Grup Eina Digital S.L.
 • NUMER VAT: B17789215
 • Adres: c. Itàlia 48, Nau 3 – 17600 Figueres (Girona), España
 • Domena internetowa: einavts.com

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, możesz wysłać nam wiadomość e-mail na adres formularz kontaktowy.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe, które możemy gromadzić, są następujące:

 • Imię i nazwisko.
 • Numer telefonu.
 • Adres e-mail.
 • Nazwa użytkownika i hasło.
 • Wszelkie inne informacje lub dane, które użytkownik zdecyduje się nam udostępnić.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Grup Eina Digital S.L. może przetwarzać dane osobowe zarejestrowanych użytkowników w celu:

 • Kontaktowanie się z użytkownikami, którzy zwrócili się o to przez formularz kontaktowy web.
 • Zarządzaj dostępem zarejestrowanych użytkowników do strefy prywatnej.
 • Wysyłanie informacji handlowych, biuletynów technicznych lub newsletterów.

Dlaczego wykorzystujemy te dane?

Przetwarzanie danych zarejestrowanych użytkowników opiera się na następującej podstawie prawnej:

 • Realizacja umowy o świadczenie usług (art. 6.1.b) GDPR): Dane zarejestrowanego użytkownika (nazwa użytkownika i hasło) są przetwarzane na podstawie umowy o świadczenie usług.
 • Zgoda (art. 6.1.a) GDPR): do kontaktu, gdy użytkownik zażąda tego za pośrednictwem formularza internetowego, jak również do korzystania z niektórych plików cookie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzanie danych do opisanych celów będzie utrzymywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich gromadzenia, jak również do wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z przetwarzania danych. Bez uszczerbku dla ochrony koniecznej do formułowania, wykonywania lub obrony potencjalnych roszczeń i/lub gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy.

Grup Eina Digital S.L. zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych po upływie okresu przechowywania oraz do należytego zablokowania danych w naszych bazach danych.

Czy dzielimy się Twoimi danymi z osobami trzecimi?

Ogólnie rzecz biorąc, Grup Eina Digital S.L. nie będzie przekazywać danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy usługa została zlecona na zewnątrz w celu normalnego funkcjonowania firmy i/lub strony internetowej.

Dostawcami, z których korzystamy w celu obsługi strony internetowej są:

 • Dostawca usług hostingowych to Amazon Web Services (AWS), zlokalizowany w UE (Irlandia).
 • Dostawcą usługi wysyłania komercyjnych e-maili, biuletynów technicznych lub newsletterów jest Acrelia czy Mailchimp.
 • Grup Eina Digital S.L., właściciel domeny internetowej.

Grup Eina Digital S.L. dąży do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, gdy są one przesyłane poza firmę i zapewnia, że zewnętrzni dostawcy usług przestrzegają zasad poufności i stosują odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Te strony trzecie są zobowiązane do zapewnienia, że informacje są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Ponadto, w niektórych przypadkach, dane osobowe mogą być wymagane przez prawo do ujawnienia organom publicznym lub innym stronom, ale tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia takich zobowiązań prawnych.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich korzystać?

Możesz zaadresować swoją komunikację i skorzystać z przysługujących Ci praw, wysyłając e-mail na następujący adres formularz kontaktowy.

Użytkownik ma następujące prawa:

 • Prawo dostępu: możesz zażądać informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prawo do sprostowania: możesz informować o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych po ich zablokowaniu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: wiąże się z ograniczeniem przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu: Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych poprzez wniesienie sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

W niektórych przypadkach żądanie może zostać odrzucone, jeśli żądają Państwo usunięcia danych niezbędnych do zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi lub jeśli nie przedstawią Państwo dowodu swojej tożsamości.

Ponadto, jeśli masz skargę na przetwarzanie swoich danych, możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu ochrony Twoich danych osobowych?

Grup Eina Digital S.L. przyjęła wymagane prawem poziomy bezpieczeństwa dla ochrony danych osobowych i stara się zainstalować te dodatkowe środki techniczne lub środki, które są w jej zasięgu, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieupoważnionemu dostępowi i kradzieży dostarczonych danych osobowych.

Czy korzystamy z mediów społecznościowych?

Grup Eina Digital S.L. ma profil na Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn. Uznaje również, że ponosi współodpowiedzialność za przetwarzanie danych swoich użytkowników, osób śledzących lub komentujących za ich pośrednictwem, chociaż jest zwolniona z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z komentarzy użytkowników i osób śledzących na jej portalach społecznościowych.

Współodpowiedzialność Grup Eina Digital S.L. jest ograniczona odpowiedzialnością każdego z wyżej wymienionych portali społecznościowych, które poprzez swoją politykę prywatności określą cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Czy polityka prywatności może zostać zmieniona?

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana na dzień 08/02/2021. Zalecamy regularne zapoznawanie się z polityką prywatności.